IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Archiv článků

12.03.2011 23:45

Uzavření mimosoudní dohody o vypořádání společného jmění manželů po třech letech od jeho zániku, probíhá-li soudní řízení o vypořádání

V současné době je v dovolacím řízení opětovně po cca deseti letech řešena otázka, mohou-li bývalí manželé, kteří vedou soudní spor o vypořádání společného jmění manželů, po třech letech od zániku sjm uzavřít mimosoudní dohodu o vypořádání. V R 44/2000 je tato možnost snad trochu mimoděk a mimo...

—————

12.03.2011 16:24

Kolegium NS ČR - leden 2012

1) Rozhodnutí.....ze dne ....sp. zn...... - poznámka...      

—————

12.03.2011 07:29

Internetové hodnocení soudců - moderní fenomén dneška ?

Připojuji do miniblogu post, kterým jsem trošku rozčeřil vody na blogu Jiného práva - https://jinepravo.blogspot.com/2011/02/michal-kralik-internetove-hodnoceni.html            Když jsem v čase mezivánočním s Michalem Bobkem domlouval...

—————

21.02.2011 08:48

Oceňování členského podílu v řízení o vypořádání společného jmění manželů

Jak jsem již avizoval na webových stránkách i při své lektorské činnosti v letošním roce, že "u dovolacího soudu je vedena věc týkající se způsobu oceňování členského podílu v bytovém družstvu pro účely řízení o vypořádání společného jmění manželů, kde se dovolací soud hodlá odchýlit...

—————

21.02.2011 08:01

Prostředky vyplacené jednomu z manželů jako odškodnění za jeho rasovou persekuci v období druhé světové války jako součást společného jmění manželů

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. listopadu 2010, sp. zn. 21 Cdo 5015/2008 - Finanční prostředky vyplacené jednomu z manželů za trvání manželství jako odškodnění za jeho rasovou persekuci v období druhé světové války nepatří do společného jmění manželů. Rozhodnutí jsem...

—————

21.02.2011 07:31

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Rozsáhlý přehled judikatury z oblasti podílového spoluvlastnictví, vyšlý v prosinci roku 2010 v nakladatelství Wolters Kluwer ČR (ASPI) čítající více než 560 rozhodnutí prakticky vyčerpávajícím způsobem mapuje judikaturu vydanou do konce roku 2009. Každé rozhodnutí přehledu je opatřeno...

—————

20.02.2011 22:04

Právo ve sportu

Publikace přináší ucelenější pohled na vybrané základní otázky vztahů mezi sportem a právem. Mezi její priority pak patří snaha objasnit tyto vzájemné vztahy, přispět k terminologickému vyjasnění a upřesnění některých základních pojmů a kategorií a postihnout dopad společenských změn 90. let na...

—————

19.02.2011 21:58

Počátek běhu promlčecí doby k uplatnění práva podílového spoluvlastníka, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat se na nabyvateli, aby mu spoluvlastnický podíl na nemovitosti nabídl ke koupi

Počátek běhu promlčecí doby k uplatnění práva podílového spoluvlastníka, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat se na nabyvateli, aby mu spoluvlastnický podíl na nemovitosti nabídl ke koupi     Tříletá promlčecí doba k uplatnění práva podílového spoluvlastníka,...

—————

19.02.2011 21:52

Převod vlastnického práva k obchodnímu podílu ve společnosti s ručením omezeným, jenž je ve společném jmění manželů, na třetí osobu

Převod vlastnického práva k obchodnímu podílu ve společnosti s ručením omezeným, jenž je ve společném jmění manželů, na třetí osobu jako obvyklá správa majetku ve společném jmění manželů. Důsledky absence souhlasu druhého manžela s převodem vlastnického práva k takovému podílu a...

—————

19.02.2011 10:23

Blogové platformy a právníci

Blogové platformy ve vztahu k právníkům mě zajímají. Pro právníky je zpravidla typické "nepouštět" více informací, než-li je nezbytně nutné a to ještě pod patřičnou, zpravidla palmární, motivací, případně držet své trumfy "pod pokličkou" a vytasit se s nimi až za pět minut dvanáct (pokud to systém...

—————