IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Počátek běhu promlčecí doby k uplatnění práva podílového spoluvlastníka, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat se na nabyvateli, aby mu spoluvlastnický podíl na nemovitosti nabídl ke koupi

19.02.2011 21:58

Počátek běhu promlčecí doby k uplatnění práva podílového spoluvlastníka, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat se na nabyvateli, aby mu spoluvlastnický podíl na nemovitosti nabídl ke koupi

    Tříletá promlčecí doba k uplatnění práva podílového spoluvlastníka, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat se na nabyvateli, aby mu spoluvlastnický podíl na nemovitosti nabídl ke koupi, začíná běžet dnem následujícím po dni, ke kterému vznikly účinky vkladu do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy, jíž bylo předkupní právo porušeno.     

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. listopadu 2010, sp. zn. 33 Cdo 3371/2008

§ 140 obč. zák.

podílové spoluvlastnictví, předkupní právo

 

Poznámka : Rozhodnutí dovolacího soudu, které bylo na lednovém zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České repulbiky schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, je zpracováno s doplňující poznámkou pro časopis Právní rádce.

—————

Zpět