IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Oceňování členského podílu v řízení o vypořádání společného jmění manželů

21.02.2011 08:48

Jak jsem již avizoval na webových stránkách i při své lektorské činnosti v letošním roce, že "u dovolacího soudu je vedena věc týkající se způsobu oceňování členského podílu v bytovém družstvu pro účely řízení o vypořádání společného jmění manželů, kde se dovolací soud hodlá odchýlit od závěrů vyslovených např. v rozhodnutí 22 Cdo 900/2004 a dalších rozhodnutích z roku 2009. Jedná se o odklon od zásady pro oceňování, podle které je rozhodující "stav" členského podílu ke dni zrušení práva společného nájmu družstevního bytu a určení výlučného nájemce a člena družstva, a cena ke dni rozhodování soudu o vypořádání společného jmění manželů. Podle aktuálního náhledu senátu 22 Cdo by princip oceňování měl vycházet z toho, že rozhodující bude stav a cena členského podílu ke dni zrušení práva společného nájmu družstevního bytu a určení výlučného nájemce a člena družstva. S tímto návrhem byla podle § 20 zákona č. 6/2002 Sb. věc předložena velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky. Rozhodnutí velkého senátu bude určující pro další směřování judikatury týkající se vypořádání společného jmění a členského podílu."

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia ve věci rozhodl rozsudkem ze dne 8. září 2010, sp. zn. 31 Cdo 2036/2008, kdy návrhu senátu 22 Cdo vyhověl a radikálně změnil dosavadní praxi v oceňování členského podílu pro účely řízení o vypořádání společného jmění manželů; závěry rozhodnutí jsou vyjádřeny v právní větě podle které "Při ocenění členského podílu v bytovém družstvu v rámci vypořádání společného jmění manželů - bývalých společných nájemců družstevního bytu a společných členů bytového družstva - je třeba vyjít ze stavu i obvyklé ceny tohoto podílu v době zániku společného nájmu družstevního bytu a společného členství rozvedených manželů v družstvu".

Rozhodnutí je uveřejněno na internetových stránkách Nejvyššího soudu České republiky - www.nsoud.cz a také v časopise Právní rozhledy, 2010 č. 10, str. 820 a násl. s podrobnou doplňující poznámkou mého senátního kolegy Dr. Spáčila, která mapuje vývoj oceňovacích principů pro řízení týkající se vypořádání zákonných majetkových společenství manželů s jejich charakteristikou a naznačením, která z dosavadních rozhodnutí v důsledku rozhodnutí velkého senátu již nadále nebudou použitelná. Rozhodnutí velkého senátu bylo na prosincovém zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky schváleno k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, čímž je soudní praxe do budoucna v daném ohledu jednoznačně usměrněna.

Původně se v souvislosti s přípravou rozhodování velkého senátu uvažovalo o tom, zda by se mohla na "pořad dne" dostat i otázka, jestli by o vypořádání členského podílu nemělo být rozhodováno již v řízení o zrušení práva společného nájmu družstevního bytu a společného členství, nicméně nakonec "procesní terén" takovou úvahu neumožnil. V současné době se však v dovolacím řízení již objevila věc, ve které soudy nižších stupňů tímto způsobem postupovaly a členský podíl v uvedeném řízení vypořádaly. Je otázkou, zda tento postup v budoucím období převáží či nikoliv - prozatím je tato problematika otevřená a pro řadu sporných aspektů, které se jí týkají, nelze v této fázi dospět k nějakým jednoznačným a ustáleným závěrům.

—————

Zpět