IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Podílové spoluvlastnictví

V této podsekci najdete aktuální výběrové informace týkající se judikatury a literatury k podílovému spoluvlastnictví, které zpravidla dosud nebyly uveřejněny (mimo webových stránek Nejvyššího soudu České republiky).


Podílové spoluvlastnictví

19.02.2011 21:58

Počátek běhu promlčecí doby k uplatnění práva podílového spoluvlastníka, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat se na nabyvateli, aby mu spoluvlastnický podíl na nemovitosti nabídl ke koupi

Počátek běhu promlčecí doby k uplatnění práva podílového spoluvlastníka, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat se na nabyvateli, aby mu spoluvlastnický podíl na nemovitosti nabídl ke koupi     Tříletá promlčecí doba k uplatnění práva podílového spoluvlastníka,...

—————

11.02.2011 13:55

Podílové spoluvlastnictví, předkupní právo a darování spoluvlastnického podílu

Ústavní soud České republiky usnesením ze dne 27. ledna 2011, sp. zn. III. ÚS 3688/10, odmítl ústavní stížnost směřující mimo jiné proti rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. října 2010, sp. zn. 22 Cdo 1917/2010. Na první pohled standardní a nenápadné rozhodnutí Ústavního soudu bez...

—————

11.02.2011 13:54

Podílové spoluvlastnictví a správa společné věci

  V časopise Právní rozhledy, 2010, č. 18 bylo na straně 671 publikováno velmi významné rozhodnutí Nejvyššího soudu (rozsudek ze dne 10. prosince 2009, sp. zn. 22 Cdo 4347/2007) týkající se mimo jiné správy společné věci a obecných charakteristik rozhodování soudu podle § 139 občanského...

—————