IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Podílové spoluvlastnictví, předkupní právo a darování spoluvlastnického podílu

11.02.2011 13:55

Ústavní soud České republiky usnesením ze dne 27. ledna 2011, sp. zn. III. ÚS 3688/10, odmítl ústavní stížnost směřující mimo jiné proti rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. října 2010, sp. zn. 22 Cdo 1917/2010. Na první pohled standardní a nenápadné rozhodnutí Ústavního soudu bez zjevného judikatorního přesahu je pro praxi mimořádně důležité, neboť ústavní stížnost směřovala proti rozhodnutí dovolacího soudu, kterým byla řešena v odborné literatuře mimořádně rozdílně nahlížená otázka uplatnění předkupního práva podílového spoluvlastníka v případě převodu spoluvlastnického podílu na základě darovací smlouvy, když dovolací soud tento gordický uzel rozetnul názorem, podle kterého se předkupní právo podílového spoluvlastníka při převodu spoluvlastnického podílu na základě darovací smlouvy neuplatní.

V odůvodnění rozhodnutí Ústavní soud konstatoval, že výklad přijatý dovolacím soudem je z ústavního hlediska konformní a srozumitelný s tím, že jeho úvahy nejsou nijak nepřiměřené či extrémní, co by odůvodňovalo zásah do napadeného rozhodnutí. Zdá se, že tímto rozhodnutím Ústavního soudu České republiky je jedna velmi sporná otázka týkající se výkladu předkupního práva pro nejbližší období vyřešena a soudní praxe usměrněna.

—————

Zpět