IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku - 2. vydání

10.01.2012 21:58

Kniha pojednává o občanskoprávní problematice institutu podílového vlastnictví. Systematika knihy co do základu sice vychází z úpravy podílového spoluvlastnictví obsažené v občanském zákoníku, jsou v ní však obsaženy i partie přesahující normativní úpravu v občanském zákoníku, nicméně se k podílovému spoluvlastnictví úzce vztahující. Do knihy proto byli zařazeny mimo jiné partie reflektující i teoretické otázky podílového spoluvlastnictví, kapitola týkající se žalob vztahujících se k podílovému spoluvlastnictví a kapitola věnovaná stručnému přehledu zahraničních úprav podílového spoluvlastnictví. Vzhledem k významu judikatury je pak vedle odkazů v samotném textu v závěru knihy obsažen přehled použitelné judikatury, čítající více než 350 rozhodnutí, počínaje judikaturou k obecnému zákoníku občanskému až po závěry současné právní praxe.řestože kniha odráží aktuálně účinnou právní úpravu, svým obsahem ji překračuje a umožňuje již rámcově nahlédnout do možné budoucí úpravy podílového spoluvlastnictví, která je v návrhu občanského zákoníku inspirována podle obecného zákoníku občanského i standardními zahraničními právními úpravami, českému právníkovi zpravidla nedostupnými.

Na pozdim loňského roku vyšlo v nakladatelství C. H. Beck vyjít druhé vydání uvedené publikace, které obsahuje novou judikaturu a odbornou literaturu z období po prvním vydání, rozšiřující výkladový text, aktualizované pasáže o návrhu nového občanského zákoníku, jakož i doplnění a aktualizaci zahraničních právních úprav podílového spoluvlastnictví - blíže sekce Aktuality. 
 

 

Na uvedenou publikaci navazuje partie o podílovém spoluvlastnictví v druhém vydání tzv. černého velkého komentáře k občanskému zákoníku z roku 2009 vydaném nakladatelstvím C. H. Beck a akutálně vycházejí Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví v nakladatelství Wolters Kluwer (dříve ASPI).

—————

Zpět